PANTECH | IM-A900K | 1/20sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.2mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2016:03:11 19:35:29

PANTECH | IM-A900K | 1/30sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.2mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2016:03:11 19:35:37

역시 맛있다.

'식사일기' 카테고리의 다른 글

3월 29일 중리달빛야시장  (1) 2017.03.30
3월 11일 저녁, 광어회  (0) 2017.03.18
3월 11일 오리훈제 볶음  (0) 2016.03.11
2월 27일 김치찌개  (0) 2016.02.27
2월 27일 아침 떡국  (0) 2016.02.27
2월 25일 밤참, 잔치국수  (0) 2016.02.25

PANTECH | IM-A900K | 1/20sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.2mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2016:02:18 19:31:40

PANTECH | IM-A900K | 1/20sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.2mm | ISO-300 | Off Compulsory | 2016:02:18 19:31:46

PANTECH | IM-A900K | 1/20sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.2mm | ISO-300 | Off Compulsory | 2016:02:18 19:31:50

PANTECH | IM-A900K | 1/20sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.2mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2016:02:18 19:31:56

PANTECH | IM-A900K | 1/17sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.2mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2016:02:18 19:32:00

맛있습니다.
차려준 당신의 사랑이.

PANTECH | IM-A900K | 1/20sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.2mm | ISO-300 | Off Compulsory | 2016:01:10 18:30:16

국밥 특이 5,000원
착한 가격에 맛도 좋다.
인동 쪽에 있는 순댓국밥집.

 

 

PANTECH | IM-A900K | 1/30sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.2mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2016:02:16 19:43:01

PANTECH | IM-A900K | 1/30sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.2mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2016:02:16 19:42:57

PANTECH | IM-A900K | 1/20sec | F/2.2 | 0.00 EV | 4.2mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2016:02:16 19:42:53

소불고기에 청국장찌개

LG Electronics | LG-F180K | 1/17sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.8mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2014:04:02 18:44:31


+ Recent posts