PANTECH | IM-100K | Center-weighted average | 1/40sec | F/1.9 | 3.7mm | ISO-1200 | Flash did not fire

PANTECH | IM-100K | Center-weighted average | 1/40sec | F/1.9 | 3.7mm | ISO-600 | Flash did not fire

PANTECH | IM-100K | Spot | 1/40sec | F/1.9 | 3.7mm | ISO-1100 | Flash did not fire

PANTECH | IM-100K | Center-weighted average | 1/40sec | F/1.9 | 3.7mm | ISO-900 | Flash did not fire

PANTECH | IM-100K | Center-weighted average | 1/40sec | F/1.9 | 3.7mm | ISO-700 | Flash did not fire

PANTECH | IM-100K | Center-weighted average | 1/60sec | F/1.9 | 3.7mm | ISO-500 | Flash did not fire

PANTECH | IM-100K | Center-weighted average | 1/60sec | F/1.9 | 3.7mm | ISO-500 | Flash did not fire

신고
이 장소를 Daum지도에서 확인해보세요.
세종특별자치시 금남면
도움말 Daum 지도

'식사일기' 카테고리의 다른 글

4월 27일 저녁  (0) 2017.04.27
4월 25일 저녁  (0) 2017.04.27
4월 24일 경성칼국수  (0) 2017.04.24
4월 22일 저녁 아름한우곱창  (0) 2017.04.23
4월 21일 점심, 저녁  (0) 2017.04.22
4월 10일 월평동 분식 자두김밥  (0) 2017.04.11
Posted by 주스오빠