PANTECH | IM-100K | Center-weighted average | 1/40sec | F/1.9 | 3.7mm | ISO-1700 | Flash did not fire

PANTECH | IM-100K | Center-weighted average | 1/40sec | F/1.9 | 3.7mm | ISO-1200 | Flash did not fire

PANTECH | IM-100K | Center-weighted average | 1/30sec | F/1.9 | 3.7mm | ISO-1700 | Flash did not fire

PANTECH | IM-100K | Center-weighted average | 1/30sec | F/1.9 | 3.7mm | ISO-1500 | Flash did not fire

PANTECH | IM-100K | Center-weighted average | 1/30sec | F/1.9 | 3.7mm | ISO-1500 | Flash did not fire

PANTECH | IM-100K | Center-weighted average | 1/30sec | F/1.9 | 3.7mm | ISO-1400 | Flash did not fire

PANTECH | IM-100K | Center-weighted average | 1/40sec | F/1.9 | 3.7mm | ISO-1700 | Flash did not fire

 


'식사일기' 카테고리의 다른 글

4월 25일 저녁  (0) 2017.04.27
4월 24일 경성칼국수  (0) 2017.04.24
4월 22일 저녁 아름한우곱창  (0) 2017.04.23
4월 21일 점심, 저녁  (0) 2017.04.22
4월 6일 세종시 아름동 맛집 키햐아  (0) 2017.04.07
4월 4일 유성시장 돼지국밥, 순대, 성공적.  (0) 2017.04.04

+ Recent posts